Reisvoorwaarden

Artikel 1 - Tot standkoming reisovereenkomst
1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het reisaanbod van Lipa tours door de reiziger. Aanmelding geschiedt door het insturen/faxen of mailen van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, dan wel d.m.v. een schriftelijke of telefonische bevestiging van offerte of reisaanbod van de reisorganisator. De datum van ontvangst geldt als datum van totstandkoming van de reisovereenkomst. Indien de reiziger minderjarig is dient het inschrijfformulier tevens ondertekend te worden door een ouder of voogd van de minderjarige. In geval van telefonische aanmelding of bevestiging, geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
1.2 Het aanbod van Lipa tours is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.
1.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals deze gepubliceerd zijn in brochure, offerte of op de website van de reisorganisator. Onder reisaanbod gelden ook alle door Lipa tours aangeboden excursies of dagtochten. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden Lipa tours niet. Lipa tours kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.
1.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. In dat geval zullen de extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door Lipa tours zijn bevestigd.
1.5 Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.

Artikel 2 - Preferenties
2.1 Indien bij inschrijving bepaalde voorkeuren kenbaar worden gemaakt als bepaalde zitplaats in bus of vliegtuig, ligging van een hotelkamer, maaltijden etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 - Reissom en betaling
3.1 Alle gepubliceerde reissommen gelden per persoon (tenzij anders vermeld) en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals omschreven in het gepubliceerde arrangement of uitgebrachte offerte. Genoemde reissommen zijn gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Lipa tours bekend waren op het moment van het uitbrengen van het reisarrangement of offerte. Lipa tours behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde heffingen en prijzen.
3.2 Bij het totstandkomen van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van € 100,-- te betalen, tenzij anders vermeld. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom meteen bij aanmelding worden voldaan.
3.3 Indien afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, zal dat door Lipa tours in het reisaanbod of offerte kenbaar worden gemaakt.
3.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door Lipa tours. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal niet geretourneerd worden.
3.5 Indien de reiziger niet, of niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 100.
3.6 Wanneer de wens voor een 1-persoonskamer niet of slechts ten dele kan worden gehonoreerd, wordt de daarvoor geheven toeslag, of een evenredig deel daarvan, terugbetaald.

Artikel 4 - Reisduur en reisprogramma
4.1 De reisduur staat vermeld in hele dagen. Dag van aankomst en vertrek, ongeacht het tijdstip, tellen volledig mee. Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders kunnen van invloed zijn op de vertrekdata, -tijden en de reisduur. Als data van vertrek, aankomst of reisduur gelden dan ook steeds de in eerste instantie door Lipa tours verstrekte gegevens dan wel de gegevens op basis van de door de vervoerder gewijzigde dienstregelingen en vluchtschema's.
4.2 Bij de uitvoering van de reisovereenkomst is Lipa tours nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van vertragingen. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Indien tijdens de reis blijkt dat tengevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies voor rekening van de reisorganisator.

Artikel 5 - Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten
5.1 De reiziger dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door Lipa tours verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.
5.2 Lipa tours is niet aansprakelijkheid in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Evenmin is Lipa tours aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 6 - Wijzigingen door de reiziger
6.1 De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het wijzigingsverzoek niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 1.4 van deze voorwaarden, tot 28 dagen voor vertrek de wijziging worden aangebracht.
6.2 De wijzigingskosten bedragen € 70 (excl. BTW) per wijziging, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten.

Artikel 7 - Wijzigingen door Lipa tours
7.1 De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die Lipa tours aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisschema en/of reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema's ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, of dat routes, excursies, accommodatie, plaatselijk vervoer etc. afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. etc. Lipa tours verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.
7.2 Lipa tours heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij Lipa tours binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.
7.3 Alle in artikel 7 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld. Indien de in dit artikel genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zal Lipa tours ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor Lipa tours onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal Lipa tours er voor zorgdragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid van de reisorganisator
8.1 Met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde is Lipa tours aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder genoemde verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen van Lipa tours met zich meebrengen.

8.2 Lipa tours is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger,
waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Lipa tours en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer
geldende normen niet in redelijkheid aan Lipa tours kunnen worden toegerekend;
d. tekortkomingen, nalatigheden of fouten in het inhoudelijke programma van reizen, waarbij Lipa tours uitsluitend verantwoordelijk
is voor de organisatorische uitvoering van de reis - t.w. vervoer, verblijf e.d. - en waarbij de uitvoering van de programma inhoud
door en onder verantwoordelijkheid van derden geschiedt;
e. fouten gemaakt bij de luchtvaartmaatschappij;
8.3 Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald aanvaardt Lipa tours geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de reisorganisator.
8.4 In geval Lipa tours aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.
8.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Lipa tours gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 9 - Verplichtingen van de reiziger
9.1 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van Lipa tours c.q. reisleider op te volgen en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.
9.2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door Lipa tours c.q. de reisleiding van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voorzover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.
9.3 De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of bij de plaatselijke agent van de reisorganisator, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.
9.4 De verplichting van Lipa tours om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt ernstig belemmerd indien er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen. De reiziger dient Lipa tours te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis-, ongevallen- en bagageverzekering heeft gesloten.

Artikel 10 - Annulering door de reiziger
10 Annulering van de reisovereenkomst dient door de reiziger schriftelijk bevestigd te worden. De datum van het poststempel geldt als meldingsdatum van annulering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

a. de geldende minimum aanbetaling;
b. tot 90 dagen voor vertrek: de ingevolge artikel 3.2 geldende minimum aanbetaling;
c. van 90 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
d. van 42 dagen tot dag van vertrek: 100% van de reissom;
Dit risico kan worden afgedekt door het afsluiten van een annuleringsverzekering.

Artikel 11 - Annulering door de reisorganisator
11.1 Lipa tours kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Lipa tours aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.
11.2 Lipa tours heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:
a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;
b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

Artikel 12 - Klachten
12.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, direct met de reisleiding besproken c.q. opgelost te worden. Dan wel zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Lipa tours en indien van toepassing, voorzover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen.
12.2 Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
12.3 Voor alle overige, niet in deze voorwaarden genoemde gevallen zijn de in de reiswereld algemeen geldende voorwaarden van toepassing.

Artikel 13 - Privacy Policy Lipa Tours

Lipa Tours hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lipa Tours houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals hieronder vermeld;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Lipa Tours verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Adressenbestand
- Communicatie in de ruimste zin
- Administratie m.b.t. informatie over reizen en een geboekte reis.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Aanvraag voor informatie over reizen en/of boeking van een reis.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lipa Tours de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Adres – postcode – woonplaats
- Geboortedatum
- Aanhef en titulatuur


Uw persoonsgegevens worden door Lipa Tours opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Voor personen die een reis hebben geboekt totdat de reis voorbij is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.
- Voor personen die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze reizen.


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het doorgeven van een kamerlijst;
- Het doorgeven van deelnemers voor een excursie;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU
Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU door als dat onze reisbestemming is.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
Lipa Tours bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Lipa Tours van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens

Lipa Tours
Anton en Marjon Kropivsek
Rembrandtstraat 21
6445 CV BRUNSSUM
0031 - 45 527 19 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.